Fastigheter som ny investering

Så bör ni resonera kring OVK som BRF i Stockholm

Så bör ni resonera kring OVK som BRF i Stockholm

Så bör ni resonera kring OVK som BRF i Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en viktig åtgärd för att säkerställa god inomhusmiljö och hög boendekvalitet i fastigheter. För bostadsrättsföreningar (BRF) i Stockholm är regelbundna OVK-besiktningar särskilt viktiga. Nedan kommer vi att diskutera varför det är viktigt med OVK för BRF:er i Stockholm!

Därför är det viktigt med OVK för BRF i Stockholm

För styrelsen i en bostadsrättsförening är det viktigt att ha kännedom om reglerna kring OVK för BRF i Stockholm. Med kännedom om hur lagstiftningen på området ser ut kan styrelsen enklare leva upp till de lagstadgade krav som gäller för dessa besiktningar. till exempel är det viktigt att känna till följande:

  • OVK-besiktningar säkerställer en god inomhusmiljö. OVK-besiktningar nödvändiga för att upprätthålla en god inomhusmiljö i fastigheten. Ett fungerande ventilationssystem är viktigt för att luften inomhus ska vara ren och fräsch. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan det uppstå höga halter av föroreningar i luften. Fukt, mögel och damm är några exempel på sådana luftföroreningar. Dessa kan orsaka problem för de som bor eller arbetar i fastigheten. Därför är det viktigt att besikta och åtgärda eventuella brister kopplade till ventilationssystemet i tid. Genom att göra detta kan man nämligen förbättra inomhusmiljön och främja människornas hälsa.
  • Dessa besiktningar är obligatoriska. OVK-besiktningar är även ett krav enligt gällande lagstiftning. Enligt lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk (SFS 1994:847) är fastighetsägare skyldiga att regelbundet genomföra OVK-besiktningar av sina ventilationssystem. Det är därmed krav på att sådana kontroller ska göras var tredje år för fastigheter med fler än två lägenheter. Detsamma gäller även för fastigheter som är större än 300 kvadratmeter. Som bostadsrättsförening är det viktigt att följa lagen för att undvika eventuella böter och straffavgifter då dessa kan påverka föreningens ekonomi negativt.
  • De kan även spara pengar på lite längre sikt. Regelbundna OVK-besiktningar kan också bidra till att föreningen sparar pengar på lång sikt. Ett fungerande ventilationssystem är nämligen inte bara viktigt för hälsan och livskvaliteten – det kan också leda till lägre energikostnader. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan detta leda till en högre energiförbrukning och därmed också högre kostnader för föreningen.